Samhandelsbetingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HOS FAGRON NORDIC A/S
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved al samhandel med Fagron Nordic A/S (i det følgende benævnt FAGRON) med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

1. Aftaleindgåelse
1.1 Endelig aftale om levering er først indgået, når FAGRON har afgivet skriftlig ordrebekræftelse. Såfremt der inden for 2 på hinanden følgende arbejdsdage ikke gøres indsigelser mod den fremsendte ordrebekræftelse, forbeholder FAGRON sig retten til at afvise senere ændringer og/eller annulleringer af den pågældende ordre - se endvidere pkt. 3.2.
1.2 Skriftlige tilbud fra FAGRON er gældende jf. tilbuddets udløbsdatering.
2. Sortimentsændringer
2.1 FAGRON er berettiget til at gennemføre sortimentsændringer, herunder at ændre på lagerføringsforhold og –mængder, uden forudgående varsel.
3. Kundespecifikke varer (”skaffevarer”)
3.1 Hjemtagelse af kundespecifikke varer (”skaffevarer”) sker kun i skriftligt dokumenteret samråd med kunden.
3.2 Såfremt FAGRON på kundens skriftlige anmodning hjemtager en kundespecifik vare, er kunden pligtig til at aftage denne uagtet øvrige forhold, der efterfølgende måtte gøre sig gældende på kundens side. Den kundespecifikke vare leveres og faktureres jf. skriftligt tilbud og ordrebekræftelse, som også jf. pkt. 1.
4. Kundespecifikt materiale
4.1 Råvarer, som overlades FAGRON med henblik på, men ikke begrænset til, skriftligt aftalte analyser, eller andet kunden tilhørende materiale, der er overladt til FAGRON, opbevares og håndteres for kundens risiko. FAGRON fraskriver sig således ethvert ansvar for bortkomst, beskadigelse eller anden forringelse af materialet og kunden må selv drage omsorg for eventuel forsikringsdækning.
5. Priser
5.1 Opgivne salgspriser er de på oplysningstidspunktet gældende.
5.2 Opgivne priser er, med mindre andet følger af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen, ekskl. moms og eventuelle andre afgifter og i øvrigt afgivet under forbehold af, at der inden levering ikke sker ændringer i gældende momssats eller andre offentlige afgifter, hvilket i påkommende tilfælde berettiger FAGRON til at regulere den tilbudte pris tilsvarende.
5.3 FAGRON foretager en årlig prisjustering pr. 31. december, men forbeholder sig derudover retten til løbende at ændre salgsprisen på sine råvarer samt øvrige tjenesteydelser. Prisændringer varsles i udgangspunktet ikke, men kan oplyses ved henvendelse.
6. Administrationsgebyr
6.1 FAGRON forbeholder sig retten til at pålægge DKK 500,- i administrationsgebyr på fakturaer med pålydende under DKK 2.500,-
7. Leveringsbetingelser
7.1 Levering sker i henhold til Incoterms 2000 og som angivet på skriftlige tilbud og ordrebekræftelser.
7.2 Alle leveringsdatoer er omtrentlige.
8. Betalingsbetingelser
8.1 Købesummen forfalder til betaling 15 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling forbeholder FAGRON sig retten til at påskrive rente i henhold til rentelovens regler, hvilket vil sige fra fakturaens forfaldsdato, jf. rentelovens § 3, stk. 1.
8.2 Såfremt kunden misligholder betalingsbetingelsen er FAGRON berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer fra kunden. Betales restancen ikke inden en af FAGRON fastsat yderligere kort frist, er FAGRON berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler med kunden.
9. Dokumentation
9.1 FAGRON fremsender med hver levering analysecertifikat (CoA) på de leverede råvarer.
9.2 Såfremt yderligere dokumentation ønskes i henhold til cGMP, kan denne fremsendes ved henvendelse til FAGRON.
10. Holdbarhed
10.1 Fagron lagerfører og leverer sine råvarer efter FEFO-princippet (First Expiry, First Out). Vi oplyser ikke restholdbarhed på den/de bestilte råvare(r) ved ordretilgang, med mindre restholdbarheden er < 3 måneder.
11. Undersøgelse og reklamation
11.1 Kunden er pligtig til at undersøge leverede varer straks efter modtagelsen.
11.2 Reklamation skal fremsættes skriftligt og senest 5 arbejdsdage fra fakturadato. I modsat fald forbeholder FAGRON sig retten til at se bort fra reklamationen. Reklamationen skal som minimum angive det berørte varenummer, batchnummer og salgsordre- eller fakturanummer samt beskrivelse af baggrunden for reklamationen.
11.3 Hvor reklamationen vedrører en beskadiget forsendelse udbeder FAGRON sig endvidere elektronisk fotodokumentation af skadens omfang.
12. Returnering
12.1 Varer tages kun retur efter forud indgivet skriftlig reklamation samt efterfølgende skriftlig aftale med FAGRON.
13. Produktegnethed
13.1 FAGRON påtager sig intet ansvar for, at leverede varer egner sig eller lovligt må anvendes til det af kunden påtænkte formål/slutprodukt.
14. Ansvar
14.1 I tilfælde af forsinkelse, der kan tilregnes FAGRON, er FAGRON ikke ansvarlig for kundens dokumenterede tab som følge af forsinkelsen. Der ydes således ingen erstatning for følgeskader, herunder driftstab, tidstab, tab af avance, rentetab, tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand eller andet indirekte tab, ligesom erstatningen er begrænset, således at den ingensinde kan overstige FAGRON’s vederlag for den forsinkede ydelse.
14.2 Såfremt der måtte forekomme fejl og mangler, som kan gøres gældende overfor FAGRON, er FAGRON efter dennes eget valg berettiget til at foretage enten udbedring eller omlevering, såfremt dette sker senest 30 dage efter, at købers reklamation er kommet FAGRON i hænde. Såfremt FAGRON foretager udbedring eller omlevering, kan kunden ikke rejse yderligere krav overfor FAGRON.
15. Force majeure m.v.
15.1 I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke (lovlige såvel som ulovlige strejker og arbejdsnedlæggelser), lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskade, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energimangel, tyveri, hærværk, naturkatastrofer eller andre hændelser, hvorover FAGRON ikke er herre, er FAGRON berettiget til at udskyde eller annullere sin ydelse. Kunden kan hverken i tilfælde af udskydelse eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod FAGRON.
16. Værneting og lovvalg
16.1 Tvistligheder, der måtte udspringe mellem FAGRON og kunden, er undergivet dansk ret.
16.2 Enhver tvistlighed, som måtte opstå i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal parterne søge at forlige i mindelighed, eventuelt ved hjælp af en mediator.
16.3 Når ovenstående har været forsøgt, er enhver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen endeligt afgjort ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".
16.4 Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Klageren kan i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer, mens indklagede i sit svarskrift kan komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand.
16.5 Stedet for voldgift er aftalt til København og voldgiftssproget er dansk.

Version 5
København, d. 09. december 2010